IPARD Mera 1 – Mašine i izgradnja

IPARD Mera 1 “Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava”

Prihvatljivi sektori ulaganja kroz IPARD Meru 1

IPARD Merom 1 su obuhvaćeni sektori: mleka, mesa, jaja, ribarstva, voća, povrća, žitarica & industrijskog bilja i grožđa.

Napomena: nabavlja se isključivo nova mehanizacija i oprema. Investicija se ne sme započeti pre dobijanja rešenja o odobrenju IPARD podsticaja.

Traktor mora ispunjavati Euro/Stage V emisioni standard i imati kabinu.

VAŽNO: U VEZI MERE 1 IPARD PROGRAMA, PROČITATI PRVO NAŠU WEB STRANICU PA ONDA ZA VIŠE DETALJA KONSULTOVATI I: Vodič za MERA 1 IPARD III.

Ko može da podnese zahtev za odobravanje projekta na konkurs u okviru Mere 1?

IPARD Mera 1 je prevashodno namenjena fizičkim licima (ovo uključuje i preduzetnike). Međutim, korisnici ove mere potpuno ravnopravno mogu biti i neka pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva).

I jedni i drugi moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG), nalaziti se u “aktivnom statusu” u ovom Registru, te ispuniti i brojne druge formalne uslove.

Moguće je podneti jedan zahtev za odobrenje IPARD podsticaja za recimo izgradnju hladnjače, pa onda podneti zahtev za nabavku recimo traktora.

Koji procenat investicije finansira IPARD program?

Podsticaj & subvencija iz IPARD fonda se dodeljuje u vidu bespovratnih sredstava, odnosno donacije.

IPARD program finansira deo investicije koji spada u takozvane “prihvatljive troškove“. Porez na dodatu vrednost (PDV) nije prihvatljiv trošak. Na PDV plaćen tokom nabavki dobara i usluga, ne ostvaruje se podsticaj.

Na IPARD konsalting, građevinsko i drugo projektovanje i slične usluge ostvaruje se podsticaj.

Procenat IPARD podsticaja u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova investicije
 • 65% za investicije u planinskom području
 • 70% u slučaju kada je investiciju realizovao mladi poljoprivrednik (osoba mlađa od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta)
 • 70% za investicije proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda
 • dodatnih 10% za investicije u upravljanje otpadom i otpadnim vodama i investicije u OIE (obnovljive izvore energije)

  *ukupan iznos IPARD podsticaja ne može preći 75%

Primer obračuna IPARD podsticaja & subvencije:

Vrednost svih troškova investicije je recimo 36.000 EUR. Računajući i 20% PDV u ovom iznosu. 36.000 EUR – neprihvatljivih 6.000 EUR za PDV = 30.000 EUR osnovica x 70% IPARD podsticaj za mlade poljoprivrednike = 21.000 EUR vrednost IPARD donacije.

Dakle u ovoj kalkulaciji ~59% od uloženog se dobije nazad kao subvencija kroz IPARD fond (21 od 36 hiljada uloženih EUR). Ako je trošak za PDV manji, jer nije uvek slučaj da u svakoj nabavci postoji PDV, u našim uslugama recimo nema PDV-a, procenat IPARD donacije je na kraju i dosta veći od 59% iz datog primera.

Zahtevi ispod minimuma bivaju automatski diskvalifikovani iz razmatranja.

U kojim granicama se kreće visina subvencije u Meri 1?

Korisnik IPARD Mera 1 podsticaja može zahtevati:

 • minimalno 20.000 EUR – maksimalno 1.000.000 EUR
  *samim tim investicija najčešće NE može biti vrednosti ispod 30.000 EUR bez PDV-a

Napomena: u sektorima voća i povrća investicija bez PDV i opštih troškova mora biti iznad 50.000 EUR

Za poljoprivredna gazdinstava koje imaju upisane površine pod proizvodnjom biljnih kultura do 15 ha u sektorima voća, povrća, žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa, se ne traži ispunjenost ovih uslova.

Kako finansirati investiciju uz IPARD podsticaj?

IPARD program generalno funkcioniše po principu povraćaja. Prvo se dobije rešenje za koje garantuju država Srbija i Evropska unija. Pa se tek onda kreće u investiciju. Nakon što se investicija uspešno i u skladu sa rešenjem okonča, onda se vrši povraćaj preko Uprave za agrarna plaćanja (IPARD agencije).

Postoji i mogućnost dobijanja do 50% odobrenog podsticaja avansno – dakle u momentu pre početka realizacije investicije. Za dobijanje ovog avansa neophodno je obezbediti bankarsku garanciju u visini od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate i uputiti zahtev. Avans mnogima barem delom može rešiti potencijalni problem finansiranja investicije.

Koliko ponuda dobavljača podnosilac zahteva treba da priloži uz Zahtev za odobravanje projekta?

Podnosilac zahteva treba da priloži jednu ili tri prikupljene ponude u zavisnosti od vrednosti investicije. Ponude se prikupljaju od potencijalnih dobavljača, odnosno firmi. Jednu ponudu za svaki trošak vrednosti do 10.000 EUR (bez PDV-a). Odnosno tri ponude za svaki trošak vrednosti preko 10.000 EUR (bez PDV-a). Ako recimo u investiciji ima više troškova vrednosti iznad 10.000 EUR, onda za svaki od tih troškova treba obezbediti po 3 ponude firmi. Primer: 1 traktor se nabavlja od jedne firme, a traktorska prikolica vrednosti preko 10.000 EUR se nabavlja od neke druge firme. Treba 3 ponude od prve, i 3 ponude od druge firme.

Od tri prikupljene ponude jedna se upisuje u obrazac Zahteva za odobravanje projekta i tretira se kao izabrana, odnosno ponuda po kojoj podnosilac želi da realizuje investiciju. Pritom, ne mora da bude izabrana najjeftinija ponuda. Međutim, kao osnovica za obračun IPARD podsticaja uzima se najjeftinija ponuda ili referentna cena ukoliko je ona najniža.

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru mleka

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora mleka koja u svom vlasništvu u trenutku apliciranja imaju prijavljeno od 30 do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u Centralnoj bazi podataka, ispunjavaju uslove za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

 • 80 kilovata (kW) – ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 30 do 50 mlečnih krava;
 • 100 kilovata (kW) – ako na poljoprivrednom gazdinstvu ima od 51 do 300 mlečnih krava.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora mleka koja u svom vlasništvu u trenutku apliciranja imaju prijavljeno više od 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u Centralnoj bazi podataka, ispunjavaju uslove samo za investicije u izgradnju objekta, odnosno nabavku mašina, opreme i mehanizacije za:

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora mleka koja na kraju investicije u svom vlasništvu imaju od 30 do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u Centralnoj bazi podataka ispunjavaju uslove za:

 • Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata ili štala za krave muzare, uključujući opremu za proizvodnju mleka kao što su mašine za mužu, hlađenje mleka na farmi i objekti za skladištenje u prostorijama farme;
 • Ulaganja u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere za sprečavanje zagađenja vazduha, u izgradnji i/ili u rekonstrukciji kapaciteta za skladištenje stajnjaka uključujući specifičnu opremu objekata za rukovanje i korišćenje stočne hrane i stajnjaka, kao što su rezervoari za stajnjak, specijalizovano transportna oprema za stajnjak;
 • Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 • Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora;
 • Kompletna lista mogućih investicija.
IPARD Mera 1 traktor Solis 50 KS (opština Bajina Bašta, nabavljen 2020. godine uz IPARD podsticaj)
Traktor Solis 50 KS – okolina Bajine Bašte – IPARD fond konsalting

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru mesa

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora mesa koja u trenutku apliciranja imaju odobrene objekte sa životinjama u svom vlasništvu a koje su obeležene i registrovane u Centralnoj bazi (osim živine), ispunjavaju uslove za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

 • 80 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet objekata: od 30 do 100 grla goveda, odnosno od 200 do 1.000 tovnih svinja, odnosno od 30 do 200 krmača, odnosno od 200 od 400 grla ovaca i koza, odnosno od 1.000 do 4.000 ćurki, odnosno od 300 do 1.000 gusaka, odnosno od 5.000 do 20.000 brojlera po turnusu;
 • 100 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet objekata: od 101 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.001 do 10.000 grla tovnih svinja, odnosno od 201 do 400 krmača, odnosno od 401 do 1.000 grla ovaca i koza, odnosno od 4.001 do 10.000 ćurki, odnosno od 1.001 do 3.000 gusaka, odnosno od 20.001 do 50.000 brojlera po turnusu, odnosno ako ima objekat za roditeljska jata kokošaka, ćurki i gusaka.

Poljoprivredna gazdinstva koja u trenutku apliciranja imaju odobrene objekate kapaciteta veće od 1.000 goveda, odnosno veći od 1.000 ovaca i koza, odnosno veći od 400 krmača, odnosno veći od 10.000 tovnih svinja, odnosno veći od 10.000 ćurki, odnosno veći od 3.000 gusaka, odnosno veći od 50.000 brojlera po turnusu, ispunjavaju uslove samo za:

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora mesa koja na kraju investicije imaju u svom vlasništvu životinje koje su obeležene i registrovane u Centralnoj bazi (osim živine), kao i odobrene objekte sa životinjama kapaciteta od 30 do 1.000 goveda, odnosno od 200 do 1.000 ovaca i koza, odnosno od 30 do 400 krmača, odnosno od 200 do 10.000 tovnih svinja, odnosno od 1.000 do 10.000 ćurki, odnosno od 300 do 3.000 gusaka, odnosno od 5.000 do 50.000 brojlera po turnusu, odnosno ako imaju objekat za proizvodnju i ekspolataciju roditeljskog jata kokošaka, ćurki i gusaka, ispunjavaju uslove za:

 • Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili u opremu objekata ili štala, i ulaganja u objekte i opremu za biosigurnost farme;
 • Ulaganja u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere za sprečavanje zagađenja vazduha, ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje stajnjaka uključujući specifičnu opremu objekata za rukovanje i korišćenje stočne hrane i stajnjaka, kao što su rezervoari za stajnjak, specijalizovana oprema za transport stajnjaka;
 • Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore sa Euro V standardom i kabinom do 100 kW) i opremu;
 • Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora;
 • Kompletna lista mogućih investicija.

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru jaja

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora jaja koja u trenutku apliciranja imaju odobrene objekte sa životinjama u svom vlasništvu u kojima drže kokoške nosilje u eksploataciji ili odgajaju kokoške nosilje, ukupnog kapaciteta od 5.000 do 200.000 kokošaka, mogu ostvariti pravo na odobravanje projekta za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

 • 80 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja u eksploataciji;
 • 90 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 50.001 do 100.000 kokošaka nosilja u eksploataciji;
 • 100 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet odobrenih objekata od 100.001 do 200.000 kokošaka nosilja, odnosno ako imaju jedan ili više odobrenih objekata za proizvodnju i eksploataciju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora jaja koja u trenutku apliciranja imaju ukupni kapacitet objekta veći od 200.000 koka nosilja ispunjavaju uslove samo za sledeće investicije:

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora jaja koja na kraju investicije imaju odobrene objekte sa životinjama u svom vlasništvu u kojima drže kokoške nosilje u eksploataciji ili odgajaju kokoške nosilje, ukupnog kapaciteta od 5.000 a maksimalno 200.000 kokošaka, ispunjavaju uslove za sledeće investicije:

 • Ulaganja u izgradnju i/ili opremanje objekata za kokoške nosilje, proizvodnju i skladištenje jaja, kao i stočne hrane;
 • Ulaganje u objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, mere prevencije zagađenja vazduha, izgradnja kapaciteta za skladištenje stajnjaka;
 • Ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju (uključujući traktore sa Euro V standardom do 100 kW) i opremu;
 • Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora;
 • Kompletna lista mogućih investicija.

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru ribarstva

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora ribarstva koja u trenutku apliciranja imaju ukupan kapacitet objekta od najmanje 10 tona ribe godišnje ispunjavaju uslove za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

 • 60 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet objekata od 10 do 20 tona (t) ribe godišnje;
 • 80 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet objekata veći od 20 do 50 tona (t) ribe godišnje;
 • 100 kilovata (kW) – ako je ukupni kapacitet objekata veći od 50 tona (t) ribe godišnje.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora ribarstva koja na kraju investicije imaju jedan ili više odobrenih objekata sa životinjama ukupnog kapaciteta od najmanje 10 tona ribe godišnje, ostvaruju pravo na odobravanje projekta ako je predmet investicije:

 • Ulaganje u izgradnju potpuno novih objekata za proizvodnju akvakulture i rekonstrukciju postojećih objekata uključujući ulaganja u infrastrukturu (putna mreža, vodovodna, elektro mreža i distribucija) na ribnjacima (svih vrsta);
 • Ulaganje u novu opremu koja će se koristiti za uzgoj ribe i transport, poštujući standarde biosigurnosti i zaštite životne sredine;
 • Ulaganja u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i opreme) prvenstveno usmerena na sopstvene potrebe;
 • Kompletna lista mogućih investicija.

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru voća

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora voća sa ulaganjima većim od 50.000 evra bez pdv i opštih troškova, a koja u trenutku apliciranja imaju upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 100 ha, ispunjavaju uslove za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

 • 1) 70 kilovata (kW) – ako u Registru imaju upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 do 10 ha,
 • 2) 90 kilovata (kW) – ako u Registru imaju upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 do 50 ha,
 • 3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru imaju upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 do 100 ha.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora voća sa ulaganjima većim od 50.000 evra bez pdv i opštih troškova ispunjavaju uslove za:

 • Nabavku mašina i opreme;
 • Izgradnja, dogradnja, renoviranje ili modernizacija plastenika (prekrivenih staklom i/ili plastikom) kao i nabavka opreme i/ili materijala za voćarsku i rasadničku proizvodnju;
 • Ulaganja u sisteme protivgradne zaštite (uključujući kompjutersku opremu);
 • Ulaganja u sisteme za navodnjavanje koji koriste podzemne vode (crpenje iz izvora, bunara) i površinske vode (iz reka, jezera i akumulacija) i izgradnju sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će zameniti stare neefikasne sisteme i doprinose uštedi u količini korišćene vode;
 • Ulaganja u podizanje i restrukturiranje zasada voća (nabavka višegodišnjeg sadnog materijala – osim jednogodišnjih biljaka), uključujući pripremu zemljišta;
 • Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje voća, uključujući ULO hladnjače;
 • Kompletna lista mogućih investicija.

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru povrća

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora povrća sa ulaganjima većim od 50.000 evra bez pdv i opštih troškova, a koja u trenutku apliciranja imaju upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru od 0,5 do 100 ha ili pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru od 0,5 do 15 ha, ispunjavaju uslove za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

 • 1) 60 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru od 0,5 do 2 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru od 0,5 do 2 ha;
 • 2) 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru veće od 2 do 10 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru veće od 2 do 5 ha;
 • 3) 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća na otvorenom prostoru veće od 10 do 100 ha, odnosno ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru veće od 5 do 15 ha

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora povrća sa ulaganjima većim od 50.000 evra bez pdv i opštih troškova koja u trenutku apliciranja imaju upisane površine pod proizvodnjom rasada povrća od 0,5 do 15 ha, ispunjavaju uslove za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora povrća sa ulaganjima većim od 50.000 evra bez pdv i opštih troškova ispunjavaju uslove za:

 • Nabavku mašina i opreme;
 • Izgradnja, dogradnja, renoviranje, modernizacija plastenika (prekrivenih staklom i/ili plastikom) kao i nabavka opreme i/ili materijala za proizvodnju povrća, berbu i rasadničku proizvodnju;
 • Ulaganja u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) koji koriste podzemne vode (crpenje iz izvora, bunara) i površinske vode (vađenje iz reka, jezera i rezervoara) i izgradnju sistema, uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice;
 • Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za skladištenje povrća, uključujući ULO hladnjače;
 • Ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora;
 • Kompletna lista mogućih investicija.
IPARD Mera 1 traktor Solis 75 KS (opština Nova Varoš, nabavljen 2020. godine uz IPARD podsticaj)
Traktor Solis 75 KS – Nova Varoš – IPARD fond konsalting

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru žitarica i industrijskog bilja

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora žitarica i industrijskog bilja koja u trenutku apliciranja imaju upisano od 50 do 100 ha pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja (osim hmelja) ispunjavaju uslove za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

 • 80 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja od 50 do 70 ha;
 • 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja od 70 do 100 ha.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora žitarica i industrijskog bilja koja u trenutku apliciranja imaju upisano više od 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja (osim hmelja), mogu ostvariti pravo na odobravanje projekta samo za investicije u:

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora žitarica i industrijskog bilja koja na kraju investicije imaju upisano od 50 do 100 ha pod proizvodnjom žitarica i industrijskog bilja (osim hmelja) ispunjavaju uslove za:

Uslovi & prihvatljivi troškovi u IPARD Mera 1 sektoru grožđa

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora grožđa koja u trenutku apliciranja imaju upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 100 ha i koja su upisana u Vinogradarski registar ispunjavaju uslove za nabavku Euro/Stage V traktora snage do:

 • 70 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha;
 • 90 kilovata (kW) – ako u Regisru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 10 do 50 ha;
 • 100 kilovata (kW) – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 50 do 100 ha.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora grožđa koja na kraju investicije imaju od 2 do 100 ha pod proizvodnjom grožđa i upisana su u Vinogradarski registar ispunjavaju uslove i za:

 • Mašina za zaštitu bilja, seču, tarupiranje i berbu, kao i mašine i opremu za druge agrotehničke i ampelotehničke mere
 • Ulaganja u sisteme protivgradne zaštite (uključujući kompjutersku opremu);
 • Ulaganja u sisteme za navodnjavanje koji koriste podzemne vode (crpenje iz izvora, bunara) i površinske vode (iz reka, jezera i rezervoara) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice za zamenu starih neefikasnih sistema i uštedu u količini potrošene vode;
 • Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje skladišta stonog grožđa, uključujući ULO hladnjača;
 • Kompletna lista mogućih investicija.

Poljoprivredna gazdinstva iz sektora grožđa upisana u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja sa prihvatljivim ulaganjima većim od 50.000 evra ispunjavaju uslove za:

Kako dobiti IPARD podsticaj iz IPARD Mere 1 za mašine i izgradnju?