Mera 1 – mašine i izgradnja

Koji su prihvatljivi sektori ulaganja?

Merom 1 su obuhvaćeni sektori mleka (mlečnog govedarstva); mesa; voća i povrća; sektor ostalih useva, koji obuhvata žitarice i industrijsko bilje, i to: šećernu repu, soju, suncokret, uljanu repicu, uljanu tikvu, lan i konoplju; sektor jaja i sektor grožđa.

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev za odobravanje projekta na javni poziv u okviru Mere 1?

Mera 1 je prevashodno namenjena fizičkim licima (uključujući preduzetnike), ali korisnici ove mere mogu biti i pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva). I jedni i drugi moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Kofinansira se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove (PDV nije prihvatljiv trošak i investicija se realizuje sopstvenim sredstvima). Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova investicije
 • 65% u slučaju kada je investiciju realizovao mladi poljoprivrednik (mlađi od 40 godina na dan donošenja rešenja o odobravanju projekta)
 • 70% za investicije području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi
 • dodatnih 10% za investicije u upravljanje otpadom i otpadnim vodama

U kojim granicama se kreće visina IPARD podsticaja?

Bez obzira na ukupnu vrednost investicije i prihvatljivih troškova, podnosilac zahteva može da ostvari IPARD podsticaj u okviru sledećih granica:

SEKTORMINIMALAN  IZNOS PODSTICAJA U EURMAKSIMALAN IZNOS PODSTICAJA U EUR
Sektor voća i povrća5.000700.000
Sektor ostalih useva5.000700.000
Sektor grožđa5.000700.000
Sektor mleka5.0001.000.000
Sektor mesa5.0001.000.000
Sektor jaja5.0001.000.000
Navedeni iznosi predstavljaju minimalni i maksimalni iznos sredstava koji korisniku može biti odobren za jednu ili više investicija uz podneti zahtev za odobravanje projekata. Treba obratiti pažnju da minimalni iznos IPARD podrške, nakon obračunatih prihvatljivih troškova i nakon obračunatog podsticaja u iznosu od minimum 60%, ne bude manji od 5.000 EUR

Da li je prihvatljiva nabavka polovne opreme, mašina ili mehanizacije?

Nabavka polovne opreme, mašina i mehanizacije nije prihvatljiva investicija u okviru IPARD programa. Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, a koja se prvi put stavlja u upotrebu.

Koji objekti mogu biti predmet IPARD podsticaja?

Objekat koji je predmet investicije u fizičku imovinu jeste zatvoreno skladište, i to: specijalizovano skladište i hladnjača, rezervoar i cisterna, poljoprivredna zgrada, i to staja za stoku i živinarnik, zgrada za uzgoj, proizvodnju i smeštaj poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredni silos, poslovna zgrada – upravna zgrada, ostale poljoprivredne zgrade – zgrada za smeštaj poljoprivrednih mašina i alata, kao i prateći ekonomski objekat za gajenje domaćih životinja, i to ispust za stoku, betonske piste za odlaganje čvrstog stajnjaka i objekat za skladištenje osoke u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja i posebnim propisom kojim se propisuje klasifikacija objekata, a koji se nalazi na području obuhvaćenom IPARD programom.

Detaljan spisak prihvatljivih investicija i troškova je u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru mleka

Poljoprivredna gazdinstva od 20 do 300 mlečnih krava:

1. Investicije u izgradnju i opremanje objekata:

 • za štale, uključujući opremu za objekte za proizvodnju mleka, opremu za mužu
 • opremu za hlađenje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu
 • objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za sprečavanje zagađenja vazduha, skladišne kapacitete za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka

2. Investicije u mašine, opremu i mehanizaciju (osim traktora).

3. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Poljoprivredna gazdinstva sa više od 300 mlečnih krava:

 1. Investicije u izgradnju objekata za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka
 2. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru mesa

Poljoprivredna gazdinstva koja na kraju ulaganja imaju 20 do 1.000 goveda, 150 do 1.000 ovaca i/ili koza, 100 do 10.000 svinja, 30 do 400 krmača, 4.000 do 50.000 brojlera, objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka teškog tipa:

 1. Investicije u izgradnju i opremanje objekata: štale; objekti za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za sprečavanje zagađenja vazduha; skladišni kapaciteti za stajnjak, uključujući specifičnu opremu za objekte za manipulaciju i korišćenje stočne hrane i stajnjaka; specijalizovana oprema za transport stajnjaka.
 2. Ulaganje u mašine, opremu i mehanizaciju (osim traktora).
 3. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

Poljoprivredna gazdinstva sa više od 1.000 goveda, 1.000 ovaca i/ili koza, 10.000 svinja, 30 do 400 krmača, 50.000 brojlera po turnusu:

 1. Investicije u izgradnju objekata za skladištenje stajnjaka i/ili nabavka specifične opreme i mehanizacije za manipulaciju i korišćenje stajnjaka.
 2. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru voća (pravo na odobravanje projekta u sektoru voća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje voća ako u Registru ima upisano od 2 ha do 20 ha jagodastog voća i/ili od 5 ha do 100 ha drugog voća):

 1. Kupovina mašina, opreme i mehanizacije (osim traktora)
 2. Investicije u izgradnju i opremanje plastenika ili staklenika
 3. Investicije u izgradnju i opremanje objekata za skladištenje voća, uključujući ULO hladnjače
 4. Izgradnja i nabavka opreme za sisteme protivgradne zaštite
 5. Izgradnja sistema za navodnjavanje i nabavka opreme i uređaja za navodnjavanje

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru povrća (pravo na odobravanje projekta u sektoru povrća za investicije u izgradnju objekata za skladištenje povrća u RPG ima upisano: od 0,5 ha do 5 ha povrća u zaštićenom prostoru ili od 3 ha do 100 ha povrća na otvorenom prostoru):

 1. Nabavka opreme, mašina i mehanizacije (osim traktora)
 2. Izgradnja i opremanje plastenika, staklenika i objekata za proizvodnju povrća
 3. Izgradnja i nabavka opreme za sisteme za navodnjavanje povrća

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva (žitarice i industrijsko bilje i to: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan i konoplja):

 • ako korisnik ima 2 ili više hektara poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima: za izgradnju i opremanje objekata za skladištenje useva
 • ako korisnik ima od 50 do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima: za nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim žitnog kombajna i traktora

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru jaja:

Poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta od minimum 5.000 i maksimum 200.000 kokošaka nosilja u eksploataciji, odnosno poljoprivredna gazdinstva koja imaju upisan objekat za proizvodnju roditeljskog jata kokošaka lakog tipa, odnosno odgoj kokošaka nosilja, na kraju investicije, prihvatljiva su za investiranje u izgradnju i/ili opremanje:

 1. objekata za uzgoj kokošaka nosilja, proizvodnju i skladištenje jaja, kao i hrane za životinje, zatim objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka
 2. poljoprivrednu mehanizaciju (osim traktora) i opremu
 3. proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

Poljoprivredna gazdinstva sa kapacitetom objekta većim od 200.000 kokošaka nosilja, na početku investicije su prihvatljiva za investiranje u rekonstrukciju i/ili opremanje:

 1. objekata radi ispunjenja EU standarda u vezi sa dobrobiti životinja
 2. objekata za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, sprečavanje zagađenja vazduha, skladištenje stajnjaka
 3. investiranje u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru grožđa

Poljoprivredna gazdinstva sa minimum 2 ha i maksimum 100 ha vinograda na kraju investicije, upisanih u Vinogradarski registar u skladu sa Zakonom o vinu prihvatljiva su za:

 • podizanje novih, restruktuiranje i konverziju postojećih (krčenje i podizanje) zasada vinove loze
 • investiranje u sisteme protivgradne zaštite na gazdinstvu za vinograde (uključujući računarsku opremu)
 • investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koristeći podzemne vode (izvori, bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će doprineti uštedi u količini potrošene vode
 • investiranje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za grožđe, uključujući ULO kapacitete

Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu sa minimum 0,5 ha i maksimum 50 ha matičnih zasada vinove loze na kraju investicije prihvatljiva su za:

 • investiranje u sisteme protivgradne zaštite na gazdinstvu za matične zasade, rastila, vinograde i drugo (uključujući računarsku opremu)
 • investiranje u sisteme za navodnjavanje na gazdinstvu koristeći podzemne vode (izvori, bunari) i površinske vode (reke, jezera i rezervoari) i izgradnju sistema za navodnjavanje uključujući pumpe, cevi, ventile i prskalice koji će doprineti uštedi u količini potrošene vode
 • podizanje novih matičnih zasada viših fitosanitarnih kategorija sadnog materijala
 • izgradnju objekata za konzervaciju i multiplikaciju sadnog materijala i nabavka opreme/uređaja/materijala (uključujući biljni materijal) za rasadničarsku proizvodnju, kao i skladišnih kapaciteta za čuvanje sadnog materijala

Detaljnije informacije o Meri 1 IPARD programa mogu se pronaći u Vodiču za korisnike IPARD programa za Meru 1.