Mera 1 – traktori

Javni poziv za traktore najavljen je za februar 2022. godine!

Koji su prihvatljivi sektori ulaganja?

Merom 1 su obuhvaćeni sektori mleka (mlečnog govedarstva); mesa; voća i povrća; sektor ostalih useva, koji obuhvata žitarice i industrijsko bilje, i to: šećernu repu, soju, suncokret, uljanu repicu, uljanu tikvu, lan i konoplju; sektor jaja i sektor grožđa.

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev za odobravanje projekta na javni poziv u okviru Mere 1?

Mera 1 je prevashodno namenjena fizičkim licima (uključujući preduzetnike), ali korisnici ove mere mogu biti i pravna lica (zemljoradničke zadruge i privredna društva). I jedni i drugi moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Kofinansira se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove (PDV nije prihvatljiv trošak). Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

Da li je prihvatljiva nabavka polovne opreme, mašina ili mehanizacije?

Nabavka polovne opreme, mašina i mehanizacije nije prihvatljiva investicija u okviru IPARD programa. Sva oprema, mašine i mehanizacija mora da bude nova i nekorišćena, odnosno proizvedena najkasnije pet godina od godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, a koja se prvi put stavlja u upotrebu.

Koje emisione standarde treba da ispunjava novi traktor?

Traktor snage navedene ispod u KW (kilovatima), treba da poseduje minimalno sledeći emisioni standard. Napomena: Emisioni standardi vanputne mehanizacije su postroženi u odnosu na zadnji IPARD javni poziv za traktore iz 2020. godine, tako da je sada neophodno da traktori nabavljeni preko IPARD fonda imaju “Stage V” emisioni standard.

 • 19 do100 KW – Stage V (“EURO V”)

Da li za nabavku novog traktora zemljište koje se obrađuje (ako nije u vlasništvu) mora biti zakupljeno na najmanje 10 godina, gledano od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta?

Ne. Obaveza zakupa, odnosno prava korišćenja zemljišta od najmanje 10 godina, gledano od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta, odnosi se samo na investicije u izgradnju i opremanje objekata koji se nalaze na predmetnom zemljištu.

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru mleka

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 80 kilovata (kW) – ako ima od 20 do 50 grla mlečnih krava
 • do 100 kW – ako ima od 50 do 300 grla mlečnih krava

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru mesa

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 60 kW – ako ima objekat kapaciteta od 4.000 do 20.000 brojlera po turnusu
 • do 70 kW – ako ima objekat kapaciteta od 20.000 do 40.000 brojlera po turnusu
 • do 80 kW – ako ima objekat kapaciteta od 20 do 40 grla goveda, odnosno od 100 do 1.000 grla svinja, odnosno od 150 do 400 grla ovaca ili koza
 • do 100 kW – ako ima objekat kapaciteta od 40 do 1.000 grla goveda, odnosno od 1.000 do 10.000 grla svinja, odnosno od 400 do 1.000 grla ovaca ili koza, odnosno od 40.000 do 50.000 brojlera po turnusu

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru voća

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaj za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje (posmatra se obim proizvodnje nakon obavljene investicije/nabavke traktora):

 • do 60 kW – ako u RPG ima upisane površine pod proizvodnjom voća od 2 ha do 10 ha, odnosno pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 0,5 ha do 10 ha
 • do 80 kW – ako u RPG upisane površine pod proizvodnjom voća od 10 ha do 50 ha, odnosno pod proizvodnjom sadnog materijala voća od 10 ha do 50 ha
 • do 100 kW – ako u RPG upisane površine pod proizvodnjom voća od 50 ha do 100 ha

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru povrća

Korisnik može da ostvari pravo na podsticaj za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje (posmatra se obim proizvodnje nakon obavljene investicije/nabavke traktora):

 • do 40 kW – upisane površine pod proizvodnjom povrća od 0,5 ha do 2 ha
 • do 80 kW – upisane površine pod proizvodnjom povrća od 2 ha do 10 ha
 • do 90 kW – upisane površine pod proizvodnjom povrća od 10 ha do 30 ha
 • do 100 kW – upisane površine pod proizvodnjom povrća od 30 ha do 100 ha

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru ostalih useva (žitarice i industrijsko bilje i to: šećerna repa, soja, suncokret, uljana repica, uljana tikva, lan, hmelj i konoplja)

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 80 kW – upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 2 do 20 ha
 • do 100 kW – upisane površine pod proizvodnjom ostalih useva od 20 do 50 ha

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru jaja

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 60 kW – ako ima objekat kapaciteta od 5.000 do 50.000 kokošaka nosilja
 • do 70 kW – ako ima objekat kapaciteta od 50.000 do 100.000 kokošaka nosilja
 • do 100 kW – ako ima objekat kapaciteta od 100.000 do 200.000 kokošaka nosilja

Posebni uslovi za nabavku novog traktora u sektoru grožđa

Korisnik može da ostvari pravo na IPARD podsticaje za nabavku samo jednog traktora tokom trajanja IPARD programa (2014–2020) sa sledećom najvišom snagom motora prema obimu proizvodnje:

 • do 60 kW – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 2 do 10 ha, odnosno sadnog materijala grožđa od 0,5 do 10 ha
 • do 80 kW – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa, odnosno sadnog materijala grožđa od 10 do 50 ha
 • do 100 kW – ako u Registru ima upisane površine pod proizvodnjom grožđa od 50 do 100 ha

Čitaj dalje: Kako dobiti IPARD donaciju Mera 1 traktor?