IPARD Mera 3 – prerada i marketing

IPARD Mera 3 - sektor mleka

Stranica se ažurira novim informacijama

Koji su prihvatljivi sektori ulaganja kroz IPARD Mera 3?

Merom 3 su obuhvaćeni sektor mleka i proizvoda od mleka, sektor mesa i proizvoda od mesa, sektor voća i povrća, sektor grožđa i sektor jaja.

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev zaIPARD odobravanje projekta na javni poziv u okviru IPARD Mera 3?

Mera 3 je namenjena preduzetnicima, privrednim društvima i zemljoradničkim zadrugama. Oni moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Subvencioniše se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove (PDV nije prihvatljiv trošak). Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

 • 50% ukupnih prihvatljivih troškova investicije
 • dodatnih 10% za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama (dodatnih 10% dobija se samo za deo investicije koji se tiče upravljanja otpadom i otpadnim vodama, a ne na celokupnu investiciju)

U kojim granicama se kreće visina IPARD Mera 3 podsticaja?

Bez obzira na ukupnu vrednost investicije i prihvatljivih troškova, podnosilac zahteva može da ostvari IPARD podsticaj u okviru sledećih granica (donji limit će biti podignut na 20.000 EUR za IPARD III):

SEKTORMINIMALAN  IZNOS PODSTICAJA U EURMAKSIMALAN IZNOS PODSTICAJA U EUR
Prerada mleka20.0002.000.000
Prerada mesa i marketing20.0001.000.000
Prerada voća i povrća20.0001.000.000
Prerada jaja20.0001.000.000
Prerada grožđa20.0001.000.000
Navedeni iznosi predstavljaju minimalni i maksimalni iznos sredstava koji korisniku može biti odobren. Treba obratiti pažnju da minimalni iznos IPARD podrške nakon obračunatih prihvatljivih troškova i obračunatog podsticaja u iznosu od minimum 50% ne bude manji od 10.000 EUR

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru IPARD Mera 3?

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Mere 3 jesu:

 • izgradnja (izgradnja, građenje, dogradnja) ili poboljšanje (rekonstrukcija, sanacija ili adaptacija) nepokretne imovine u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja
 • kupovina nove opreme, mašina i mehanizacije, uključujući i kompjuterske programe koji omogućavaju proizvodne procese
 • opšti troškovi – troškovi nastali za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekta kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja

Detaljan spisak je u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru mleka

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD Mera 3 podsticaj za investicije u sektoru mleka, neophodno je da je upisan u Registar odobrenih objekata u skladu s propisima kojima se uređuje veterinarstvo (izdaje Uprava za veterinu).

Da se objekat NE nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane (DG SANTE). Na ovoj listi se nalaze objekti privrednih društava odobrenih za izvoz proizvoda na evropsko tržište, koji su već ispunili standarde za čije je dostizanje, između ostalog, i namenjena IPARD podrška.

Da ima utvrđen dnevni kapacitet objekta za preradu mleka od 3.000 do 100.000 litara.

Napomena: Kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji korisnik planira da izgradi i opremi i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet. Da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove za preradu mleka u skladu s propisima kojima se uređuje veterinarstvo (Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla).

Prihvatljive investicije u sektoru mleka:

 1. izgradnja/proširenje/modernizacija sabirnih centara za mleko i postrojenja za preradu mleka;
 2. oprema za skladištenje i hlađenje mleka i specijalizovana oprema za prevoz mleka;
 3. oprema i tehnologija za unapređenje i kontrolu kvaliteta i higijene;
 4. investicije za uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP);
 5. IT hardver i softver za registar mleka i praćenje, kontrolu i upravljanje proizvodnjom i preradom;
 6. ulaganje u tehnologiju za uštedu energije, zaštite životne sredine, opreme i postrojenja za preradu otpada i međuproizvoda i uklanjanje otpada;
 7. specijalizovana vozila za prevoz mleka.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru mesa

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru mesa, neophodno je da budu ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi za preradu mesa u skladu s propisima kojima se uređuje veterinarstvo (Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla).

Da se objekat NE nalazi na Listi odobrenih objekata Generalnog direktorata Evropske komisije za zdravlje i bezbednost hrane (DG SANTE). Na ovoj listi se nalaze objekti privrednih društava ovlašćenih za izvoz proizvoda na evropsko tržište, koji su već ispunili evropske standarde za čije je dostizanje, između ostalog, i namenjena IPARD podrška.

Ako je podnosilac zahteva klanica, pravo na IPARD podsticaje za preradu i marketing u sektoru mesa ostvaruje ako ima utvrđen minimalni kapacitet klanja za: 10 goveda ili 50 svinja ili 50 ovaca ili 5.000 jedinki živine na dan.

Napomena: Kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji se planira izgraditi i opremiti i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet.

Prihvatljive investicije u sektoru mesa:

 1. izgradnja/renoviranje objekata za klanje / objekata za preradu mesa i rashladnih prostorija za skladištenje, kao i oprema za klanice i objekte za preradu mesa;
 2. tehnologija i oprema za tretman otpada i pratećih proizvoda;
 3. investicije u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP);
 4. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje;
 5. ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno usmerena za sopstvene potrebe.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru voća i povrća:

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru voća i povrća, neophodno je da korisnik na kraju investicije bude upisan u Centralni registar objekata, u skladu sa Zakonom koji uređuje bezbednost hrane. Registar vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: http://www.minpolj.gov.rs/ministarstvo/sektori/sektor-poljoprivredne-inspekcije/centralni-registar-objekata/

Prihvatljive investicije u sektoru voća i povrća:

 1. izgradnja/proširenje/modernizacija prostorija koje se koriste za preradu hrane u skladu sa relevantnim standardima EU;
 2. objekti i oprema za preradu voća i povrća (čuvanje, pasterizacija, sušenje, zamrzavanje itd.);
 3. oprema za pakovanje i etiketiranje, uključujući linije za punjenje, umotavanje, obeležavanje, itd.;
 4. ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja, instalacija i oprema), prvenstveno za sopstvene potrebe;
 5. fizičke investicije u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane i sistema kvaliteta (GHP, GMP, HACCP).

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru jaja:

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru jaja, neophodno je da budu ispunjeni veterinarsko-sanitarni uslovi za preradu jaja u skladu s propisima kojima se uređuje veterinarstvo (Pravilnik o veterinarsko- sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla) i da je objekat upisan u Registar odobrenih objekata u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo (izdaje Uprava za veterinu).

Prihvatljive investicije u sektoru jaja:

 1. izgradnja/renoviranje objekata za preradu jaja, objekata za pakovanje i skladištenje,
 2. nabavka opreme za preradu jaja, skladištenje, oprema za tretman otpada i nusproizvoda,
 3. fizičko investiranje u uspostavljanje sistema bezbednosti hrane (GHP, GMP, HACCP),
 4. IT hardver i softver za praćenje, kontrolu i upravljanje, ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i oprema) prvenstveno usmerena na sopstvene potrebe.

Posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta u sektoru grožđa:

Da bi korisnik ostvario pravo na IPARD podsticaj za investicije u sektoru grožđa, neophodno je da u trenutku podnošenja zahteva za odobravanje projekta:

 • u RPG ima upisano grožđe u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojima se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava
 • bude upisan u Vinogradarski registar koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs/vinogradarski-registar/

Pravo na isplatu IPARD podsticaja za preradu i marketing u sektoru vina ostvaruje: – ako na kraju investicije ima maksimalni kapacitet godišnje proizvodnje vina od 20.000 do 1.000.000 litara i ako je upisan i u Vinarski registar, koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs/vinarski-registar/.

Napomena: Kapacitet se posmatra u trenutku podnošenja zahteva za isplatu. Postojeći kapacitet se sabira sa kapacitetom novog objekta koji se planira izgraditi i opremiti i na kraju investicije ovaj zbir ne sme preći maksimalno dozvoljeni kapacitet.

Prihvatljive investicije u sektoru grožđa:

 1. izgradnja/renoviranje i opremanje pogona, odnosno prostorija koje se koriste za preradu grožđa, odnosno proizvodnju i skladištenje vina /vinskih proizvoda i aromatizovanih proizvoda na bazi vina;
 2. izgradnja/renoviranje i opremanje prostora za degustaciju, evaluaciju i prezentaciju vina;
 3. oprema, uređaji i sudovi za proizvodnju, punjenje/pakovanje i čuvanje vina / vinskih proizvoda i aromatizovanih proizvoda na bazi vina i druga specijalizovana i laboratorijska oprema, instrumenti i uređaji;
 4. oprema za dezinfekciju radnika;
 5. ulaganje u obnovljive izvore energije (izgradnja instalacija i oprema) prvenstveno usmereno na sopstvene potrebe;
 6. investiranje u uspostavljanje i implementaciju sistema bezbednosti hrane, sistema kvaliteta i geografskog porekla;
 7. promovisanje oznaka i proizvoda sa geografskim poreklom.

Detaljnije informacije o Meri 3 IPARD programa mogu se pronaći u Vodiču za korisnike IPARD programa za Meru 3.

Kako dobiti IPARD donaciju Mera 3 prerada?