IPARD Mera 7 – Ruralni turizam

IPARD Mera 7

IPARD Mera 7 – “Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja” predstavlja podršku investicijama u ruralni turizam u Republici Srbiji. Glavni cilj Mere 7 je pružanje podrške ekonomiji ruralnih područja koja je visoko zavisna od sektora poljoprivredne proizvodnje. Podrška kroz Meru 7 treba da doprinese poboljšanju mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima i uvećanju prihoda domaćinstava. Kao da doprinese i povećanju atraktivnosti ruralnih područja.

Ko treba da podnese zahtev za odobravanje projekta na konkurs u okviru Mere 7?

IPARD Mera 7 je namenjena:

 • fizičkim licima – nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
 • preduzetnicima,
 • privrednim društvima razvrstanim u mikro i mala pravna lica.

Svi podnosioci zahteva za odobravanje IPARD projekta moraju biti:

Napomena: preduzetnici i privredna društva po pravilima IPARD programa moraju imati registrovano poljoprivredno gazdinstvo sa sedištem u ruralnom području

Koji procenat investicije finansira IPARD program?

Podsticaj & subvencija iz IPARD fonda se dodeljuje u vidu bespovratnih sredstava, odnosno donacije.

IPARD program finansira deo investicije koji spada u takozvane “prihvatljive troškove“. PDV recimo nije “prihvatljiv trošak”. Dakle: na PDV plaćen tokom nabavki dobara i usluga, ne ostvaruje se podsticaj. Na skoro sve druge vrste troškova, uključujući i IPARD konsalting se međutim ostvaruje podsticaj.

Procenat IPARD podsticaja u “prihvatljivim troškovima” investicije iznosi:

 • 60% ukupnih prihvatljivih troškova investicije;
 • 70% za investicije realizovane od strane mladih poljoprivrednika (mlađih od 40 godina na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta);
 • 70% za investicije realizovane od strane proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda.

*ukupan iznos IPARD podsticaja ne može preći 75%

Primer obračuna IPARD podsticaja & subvencije:

Vrednost svih troškova investicije je recimo 36.000 EUR. Računajući i 20% PDV u ovom iznosu. 36.000 EUR – neprihvatljivih 6.000 EUR za PDV = 30.000 EUR osnovica x 70% IPARD podsticaj za mlade poljoprivrednike = 21.000 EUR vrednost IPARD donacije.

Dakle u ovoj kalkulaciji ~59% od uloženog se dobije nazad kao subvencija kroz IPARD fond (21 od 36 hiljada uloženih EUR). Ako je trošak za PDV manji, jer nije uvek slučaj da u svakoj nabavci postoji PDV, u našim uslugama recimo nema PDV-a, procenat IPARD donacije je na kraju i dosta veći od 59% iz datog primera.

Zahtevi ispod minimalnog iznosa podsticaja bivaju automatski diskvalifikovani iz razmatranja.

Koji sve sektori mogu dobiti podršku u okviru IPARD Mera 7?

Subvencija se može dobiti za investicije u:

Sektor ruralnog turizma

 • iznos podsticaja & subvencije se kreće od minimalno 20.000 do maksimalno 300.000 EUR
  *investicija obično NE može biti vrednosti manje od 30.000 EUR, ne računajući PDV

Sektor direktnog plasmana proizvoda

Sektor usluga malog obima

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Sektora ruralnog turizma:

 • Izgradnja/rekonstrukcija kategorisanih smeštajnih objekata i pratećih objekata. Primeri pratećih objekata: bazeni; velnes objekti; objekti za degustaciju hrane i pića; objekti za održavanje kreativnih i edukativnih radionica; objekti za za prezentaciju prirodnih, istorijskih, kulturnih vrednosti ruralnog područja i drugo;
 • Izgradnja/rekonstrukcija/opremanje postrojenja za proizvodnju i skladištenje energije iz obnovljivih izvora;
 • Opremanje objekata za obavljanje ugostiteljske delatnosti (kupovina novih mašina; mehanizacije; nameštaja; opreme za sportsku rekreaciju; računovodstvene opreme; IT (hardver/softver); opreme za video nadzor; uređaja za obavljanje ugostiteljske delatnosti kao što su kuhinjski uređaji, TV i audio uređaji, uređaji za vešeraj i dr.);
 • Kupovina novih vozila u svrhu obavljanja ugostiteljske delatnosti i vozila za sport i razonodu (čamac, skuter za vodu, četvorocikl, bicikl i dr.) – maksimalne vrednosti do 30% od ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

Prihvatljive investicije u okviru Sektora direktnog plasmana proizvoda:

Prihvatljivi troškovi i investicije u okviru Sektora usluga malog obima?

Detaljan spisak prihvatljivih investicija i troškova je dat u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškovaNapomena: investicija se ne sme započeti pre dobijanja rešenja o odobrenju IPARD podsticaja. Još jedna napomena: očekuje se ažuriranje Liste od strane Ministarstva poljoprivrede.

Da li se može dobiti subvencija iz Mere 7 ako je investicija u urbanom području?

Da, ali jedino u Sektoru direktnog plasmana proizvoda. U okviru Sektora direktnog plasmana proizvoda, investiranje je dozvoljeno u naseljenim mestima koja se nalaze u urbanom ili u ruralnom području.

Dakle, u okviru Sektora ruralnog turizma i Sektora usluga malog obima, investiranje se sprovodi samo u ruralnim područjima. Ovo su područja naseljenih mesta na teritoriji Regiona Vojvodine, Beogradskog regiona, Regiona Šumadije i Zapadne Srbije i Regiona Južne i Istočne Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, sa gustinom naseljenosti manjom od 150 stanovnika po km². Mesto investicije NE TREBA BITI navedeno u Listi naseljenih mesta izvan ruralnih područja (kliknite na link). Ako je mesto navedeno u ovoj Listi, smatra se dakle urbanim područjem i investiranje uz IPARD podsticaj nije moguće. Izuzetak je Sektor direktnog plasmana proizvoda kao što je već pomenuto.

Kako finansirati investiciju uz IPARD podsticaj?

IPARD program generalno funkcioniše po principu povraćaja. Ovo znači da se investicija finansira sopstvenim sredstvima, pa tek nakon se investicija uspešno okonča onda se vrši povraćaj.

Postoji i mogućnost dobijanja do 50% odobrenog podsticaja avansno – dakle u momentu pre početka realizacije investicije. Međutim, za dobijanje ovog avansa neophodno je obezbediti bankarsku garanciju u visini od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate i uputiti zahtev. Avans mnogima barem delom može rešiti potencijalni problem finansiranja investicije.

Koliko ponuda dobavljača podnosilac zahteva za IPARD Mera 7 podsticaj treba da priloži uz Zahtev za odobravanje projekta?

Podnosilac zahteva treba da priloži jednu ili tri prikupljene ponude u zavisnosti od vrednosti investicije. Ponude se prikupljaju od potencijalnih dobavljača, odnosno firmi. Jednu ponudu za svaki trošak vrednosti do 10.000 EUR (bez PDV-a). Odnosno tri ponude za svaki trošak vrednosti preko 10.000 EUR (bez PDV-a). Ako recimo u investiciji ima više troškova vrednosti iznad 10.000 EUR, onda za svaki od tih troškova treba obezbediti po 3 ponude firmi. Primer: građevinske radove na etno kompleksu vrši jedna firma, a vozila za sport i razonodu gostiju vrednosti preko 10.000 EUR se nabavljaju od neke druge firme. Treba 3 ponude od prve, i 3 ponude od druge firme.

Od tri prikupljene ponude jedna se upisuje u obrazac Zahteva za odobravanje projekta i tretira se kao izabrana, odnosno ponuda po kojoj podnosilac želi da realizuje investiciju. Pritom, ne mora da bude izabrana najjeftinija ponuda. Međutim, kao osnovica za obračun IPARD podsticaja uzima se najjeftinija ponuda ili referentna cena ukoliko je ona najniža.

Druga pitanja i odgovori od značaja:

Da li moram imati registrovanu ugostiteljsku delatnost da bih mogao aplicirati za IPARD Mera 7 podsticaj u Sektoru ruralni turizam?

Ne. Korisnik IPARD podsticaja tek po obavljenoj investiciji mora imati kategorisan ugostiteljski objekat registrovan u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast turizma, odnosno ugostiteljstva.

Da li mogu dobiti IPARD podsticaj samo za izgradnju, odnosno ulaganje u restoran?

Ne. Uslov za isplatu IPARD podsticaja je postojanje kategorisanog ugostiteljskog objekta na kraju investicije. Ovo mora biti objekat za koji je i dobijen IPARD podsticaj (a ne recimo neki drugi kategorisani ugostiteljski objekat u vlasništvu IPARD korisnika). Obzirom da se ugostitelјski objekti za pružanje usluga ishrane i pića ne kategorišu, ulaganje samo u restoran, bez ulaganja u smeštajne kapacitete nije prihvatljivo.

Da li postoje ograničenja u broju ležajeva u kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj?

Da. Korisnik IPARD podsticaja ne može posedovati više od 30 individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije. Ovaj limit se odnosi na lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta već obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, ali i na lica koja će tek po obavljenoj investiciji obavljati ugostiteljsku delatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge.

Da li investicija za koju se traže IPARD Mera 7 podsticaj može biti već započeta?

Realizacija investicije može se započeti tek nakon donošenja Rešenja o odobravanju projekta. Pre toga mogu se sprovesti samo radovi na pripremi dokumentacije neophodne za podnošenje zahteva za odobravanje projekta.

Međutim, ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje  projekta, podnosilac zahteva može da ostvari pravo na IPARD podsticaj za preostale radove i materijal.

Da li mogu izgraditi objekte namenjene ruralnom turizmu na kastarskoj parceli koja nije u mom vlasništvu?

Ne. Katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije mora biti u vlasništvu, odnosno suvlasništvu korisnika IPARD podsticaja. U slučaju suvlasništva nad parcelom, podnosilac zahteva treba, uz saglasnost ostalih suvlasnika, da pribavi svu građevinsku dokumentaciju isključivo na svoje ime.

Da li mogu opremiti objekat koji nije u mom vlasništvu?

Da ako preduzetnik, odnosno pravno lice, ima pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata. Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta mora biti upisan  u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu. U slučaju fizičkih lica, objekat mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva.

Da li mi za izgradnju građevinskih objekata namenjenih ruralnom turizmu treba građevinska dozvola?

Da. Za izgradnju objekata za koje je Zakonom o planiranu i izgradnji predviđeno izdavanje građevinske dozvole, neophodna je građevinska dozvola, odnosno za svrhu apliciranja za IPARD subvenciju, minimalno projekat za građevinsku dozvolu koji se obavezno prilaže uz zahtev za odobrenje projekta. Idealno, u fazi apliciranja preporučljivo je posedovati i samu građevinsku dozvolu koja glasi isključivo na podnosioca zahteva za odobrenje projekta iz IPARD programa.

Da li mi za izgradnju svih vrsta građevinskih objekata namenjenih ruralnom turizmu treba građevinska dozvola?

Ne. Zakonom o planiranu i izgradnji i relevantnim podzakonskim aktima je propisano za koje vrste radova i objekata je neophodna građevinska dozvola, a za koje je dovoljno “samo” odobrenje za izvođenje radova. Tako recimo, ako je investicija fokusirana na izgradnju samo određenih vrsta pomoćnih objekata, u većini slučajeva za izgradnju istih neophodno je “samo” odobrenje za izvođenje radova. Ovo važi i za investicije u rekonstrukciju, adaptaciju i/ili sanaciju postojećeg objekta/objekata. Za određene radove, npr. izgradnja pešačkih staza, mobilijara, jednostavnih pomoćnih objekata, itd., nije neophodno pribavljati bilo kakve dozvole.

Da li postojeće objekte mogu dograditi, rekonstruisati, adaptirati za bavljenje ruralnim turizmom ako nisam vlasnik ovih objekata?

Ne. Objekti koji su predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje moraju biti u vlasništvu korisnika IPARD podsticaja.

Oblast planiranja i izgradnje je kompleksna i informacije o zakonskim zahtevima u vezi planiranih investicija je najadekvatnije potražiti od građevinskog projektanta. Odličan “online” resurs za upoznavanjem sa ovom oblašću je Internet prezentacija: http://gradjevinskedozvole.rs/

Detaljne informacije o Meri 7 IPARD programa mogu se pronaći u Vodiču za korisnike IPARD programa za Meru 7. Napomena: imajte na umu da je ovaj Vodič donekle zastareo u 2023. godini i da se očekuje novi.

Proučite Kriterijume za bodovanje i rangiranje u okviru IPARD III Mere 7 Ruralni turizam

Kako dobiti IPARD podsticaj iz IPARD Mere 7 za ruralni turizam?