Mera 7 – ruralni turizam

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev za odobravanje projekta na javni poziv u okviru Mere 7?

Mera 7 je namenjena fizičkim licima – nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnicima i privrednim društvima razvrstanim u mikro i mala pravna lica. Oni moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD II programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Kofinansira se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove (PDV nije prihvatljiv trošak i investicija se realizuje sopstvenim sredstvima). Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

  • 65% ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

U kojim granicama se kreće visina IPARD podsticaja?

Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaje u iznosu od najmanje 5.000 evra, a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije.

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru mere 7?

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Mere 7 jesu:

  • izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija, odnosno investiciono održavanje nepokretne imovine namenjenoj delatnosti ruralni turizam
  • kupovina nove opreme, mašina i mehanizacije namenjenoj delatnosti ruralni turizam, proizvedene najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu
  • opšti troškovi – troškovi nastali za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekta kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja

Detaljan spisak je u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih investicija i troškova.

Da li se IPARD podsticaj za investicije u ruralni turizam može dobiti ako je investicija u urbanom području?

Ne. Investicija mora biti u ruralnom području sa gustinom naseljenosti manjom od 150 stanovnika po km2. Mesto investicije NE treba biti navedeno u Prilogu 2 – Lista naseljenih mesta izvan ruralnih područja.

Da li moram imati registrovanu ugostiteljsku delatnost da bih mogao aplicirati za IPARD podsticaj za ruralni turizam?

Ne. Korisnik IPARD podsticaja tek po obavljenoj investiciji mora imati kategorisan ugostiteljski objekat registrovan u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast turizma, odnosno ugostiteljstva.

Da li postoje ograničenja u broju ležajeva u kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj?

Da. Korisnik IPARD podsticaja ne može posedovati više od 30 individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije. Ovaj limit se odnosi na lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta već obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, ali i na lica koja će tek po obavljenoj investiciji obavljati ugostiteljsku delatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge. U svakom slučaju, na kraju investicije korisnik IPARD programa ne sme posedovati više od 30 individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije.

Da li mogu izgraditi objekte namenjene ruralnom turizmu na kastarskoj parceli koja nije u mom vlasništvu?

Ne. Katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije mora biti u vlasništvu, odnosno suvlasništvu korisnika (podnosioca zahteva) IPARD podsticaja. U slučaju suvlasništva nad parcelom, podnosilac zahteva treba, uz saglasnost ostalih suvlasnika, da pribavi svu građevinsku dokumentaciju isključivo na svoje ime.

Da li mi za izgradnju građevinskih objekata namenjenih ruralnom turizmu treba građevinska dozvola?

Da. Za izgradnju novih objekata za koje je Zakonom o planiranu i izgradnji predviđeno izdavanje građevinske dozvole, potreban je projekat za građevinsku dozvolu koji se prilaže uz zahtev za odobrenje projekta iz IPARD programa. Idealno, u fazi apliciranja preporučljivo je posedovati i samu građevinsku dozvolu koja glaso isključivo na podnosioca zahteva za odobrenje projekta iz IPARD programa. Drugim rečima, bez projekta za građevinsku dozvolu minimalno, ne može se aplicirati u IPARD program (kad je izgradnja novih objekata u pitanju).

Da li postojeće objekte mogu dograditi, rekonstruisati, adaptirati za bavljenje ruralnim turizmom ako nisam vlasnik ovih objekata?

Ne. Objekti koji su predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje moraju biti u vlasništvu korisnika IPARD podsticaja.

Da li mogu opremiti objekat koji nije u mom vlasništvu?

Da ako preduzetnik, odnosno pravno lice, ima pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata. Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta mora biti upisan  u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu.
U slučaju fizičkih lica, objekat mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva.