Mera 7 – ruralni turizam

IPARD Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja predstavlja podršku investicijama u ruralni turizam koji u Republici Srbiji ima veliki potencijal za razvoj. Glavni cilj Mere 7 je pružanje podrške nedovoljno diverzifikovanoj ekonomiji ruralnih područja, koja je visoko zavisna od sektora poljoprivredne proizvodnje i korišćenja prirodnih resursa. U tom smislu, podrška kroz Meru 7 treba da doprinese poboljšanju mogućnosti za zapošljavanje u ruralnim područjima i uvećanju prihoda domaćinstava, kao i povećanju atraktivnosti ruralnih područja kao mesta za rad i život, u cilju smanjenja odliva stanovništva iz ovih područja.

Kome su namenjeni IPARD podsticaji i ko može podneti zahtev za odobravanje projekta na javni poziv u okviru Mere 7?

Mera 7 je namenjena fizičkim licima – nosiocima porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnicima i privrednim društvima razvrstanim u mikro i mala pravna lica. Oni moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalaziti se u aktivnom statusu.

Da li se iz IPARD programa ostvaruje povraćaj celokupne investicije?

Kofinansira se samo deo investicije koji spada u takozvane prihvatljive troškove. PDV nije prihvatljiv trošak. Nivo pomoći u prihvatljivim troškovima investicije iznosi:

  • 65% ukupnih prihvatljivih troškova investicije.

U kojim granicama se kreće visina IPARD podsticaja?

Korisnik IPARD podsticaja može da ostvari pravo na IPARD podsticaj u iznosu od najmanje 20.000 a najviše 300.000 evra po zahtevu, bez obzira na ukupnu vrednost investicije. Dakle, ako donji limit za subvenciju iznosi 20.000 evra, ovo znači da vrednost investicije mora biti nešto iznad 30.000 evra, ne računajući PDV!

Prihvatljive investicije i troškovi u okviru Mere 7?

  • izgradnja, građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, adaptacija, odnosno investiciono održavanje nepokretne imovine namenjenoj delatnosti ruralni turizam
  • kupovina nove opreme, mašina i mehanizacije namenjenoj delatnosti ruralni turizam, proizvedene najkasnije pet godina pre godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekta i koja se prvi put stavlja u upotrebu
  • opšti troškovi – troškovi nastali za konsultantske usluge, studije izvodljivosti i ostale usluge za pripremu, pribavljanje, odnosno izradu dokumentacije za ostvarivanje prava na odobravanje projekta kao i ostvarivanje prava na odobravanje isplate IPARD podsticaja

Detaljan spisak prihvatljivih investicija i troškova dat je u Listi prihvatljivih investicija i troškova.

Da li se IPARD podsticaj za investicije u ruralni turizam može dobiti ako je investicija u urbanom području?

Ne. Investicija mora biti u ruralnom području sa gustinom naseljenosti manjom od 150 stanovnika po km2. Mesto investicije NE treba biti navedeno u Listi naseljenih mesta izvan ruralnih područja.

Da li moram imati registrovanu ugostiteljsku delatnost da bih mogao aplicirati za IPARD podsticaj za ruralni turizam?

Ne. Korisnik IPARD podsticaja tek po obavljenoj investiciji mora imati kategorisan ugostiteljski objekat registrovan u skladu sa propisima kojima se uređuju oblast turizma, odnosno ugostiteljstva.

Da li postoje ograničenja u broju ležajeva u kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj?

Da. Korisnik IPARD podsticaja ne može posedovati više od 30 individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije. Ovaj limit se odnosi na lica koja u momentu podnošenja zahteva za odobravanje projekta već obavljaju ugostiteljsku delatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge, ali i na lica koja će tek po obavljenoj investiciji obavljati ugostiteljsku delatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge.

U svakom slučaju, na kraju investicije korisnik IPARD programa ne sme posedovati više od 30 individualnih ležajeva u svim kategorisanim ugostiteljskim objektima za smeštaj koje ima na teritoriji Republike Srbije.

Da li investicija za koju se traže IPARD podsticaj može biti već započeta?

Realizacija investicije može se započeti tek nakon donošenja Rešenja o odobravanju projekta. Pre toga mogu se sprovesti samo radovi na pripremi dokumentacije, neophodne za podnošenje zahteva za odobravanje projekta.

Međutim, ako je predmet zahteva investicija u izgradnju objekta na kome su pojedine vrste radova realizovane pre podnošenja zahteva za odobravanje  projekta, podnosilac zahteva može da ostvari pravo na IPARD podsticaj za preostale radove i materijal.

Da li mogu izgraditi objekte namenjene ruralnom turizmu na kastarskoj parceli koja nije u mom vlasništvu?

Ne. Katastarska parcela na kojoj se izgrađuje objekat koji je predmet investicije mora biti u vlasništvu, odnosno suvlasništvu korisnika (podnosioca zahteva) IPARD podsticaja. U slučaju suvlasništva nad parcelom, podnosilac zahteva treba, uz saglasnost ostalih suvlasnika, da pribavi svu građevinsku dokumentaciju isključivo na svoje ime.

Da li mi za izgradnju građevinskih objekata namenjenih ruralnom turizmu treba građevinska dozvola?

Da. Za izgradnju novih objekata za koje je Zakonom o planiranu i izgradnji predviđeno izdavanje građevinske dozvole, neophodna je građevinska dozvola, odnosno za svrhu apliciranja za IPARD subvenciju, minimalno projekat za građevinsku dozvolu koji se obavezno prilaže uz zahtev za odobrenje projekta. Idealno, u fazi apliciranja preporučljivo je posedovati i samu građevinsku dozvolu koja glasi isključivo na podnosioca zahteva za odobrenje projekta iz IPARD programa.

Da li mi za izgradnju svih vrsta građevinskih objekata namenjenih ruralnom turizmu treba građevinska dozvola?

Ne. Zakonom o planiranu i izgradnji i relevantnim podzakonskim aktima je propisano za koje vrste radova i objekata je neophodna građevinska dozvola, a za koje je dovoljno “samo” odobrenje za izvođenje radova. Tako recimo, ako je investicija fokusirana na izgradnju samo određenih vrsta pomoćnih objekata, u većini slučajeva za izgradnju istih neophodno je “samo” odobrenje za izvođenje radova. Ovo važi i za investicije u rekonstrukciju, adaptaciju i/ili sanaciju postojećeg objekta/objekata. Za određene radove, npr. izgradnja pešačkih staza, mobilijara, jednostavnih pomoćnih objekata, itd., nije neophodno pribavljati bilo kakve dozvole.

Oblast planiranja i izgradnje je kompleksna i informacije o zakonskim zahtevima u vezi planiranih investicija je najadekvatnije potražiti kod arhitekte (građevinskog projektanta). Odličan “online” resurs za upoznavanjem sa ovom oblašću je Internet prezentacija: http://gradjevinskedozvole.rs/.

Da li postojeće objekte mogu dograditi, rekonstruisati, adaptirati za bavljenje ruralnim turizmom ako nisam vlasnik ovih objekata?

Ne. Objekti koji su predmet investicije u izgradnju, odnosno izgradnju i opremanje moraju biti u vlasništvu korisnika IPARD podsticaja.

Da li mogu opremiti objekat koji nije u mom vlasništvu?

Da ako preduzetnik, odnosno pravno lice, ima pravo zakupa, odnosno pravo korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem, odnosno sa ustupiocem – fizičkim licem, jedinicom lokalne samouprave, crkvom, manastirom ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od kalendarske godine u kojoj se podnosi zahtev za odobravanje projekata. Ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog objekta mora biti upisan  u katastar nepokretnosti kao jedini teret na predmetnom objektu. U slučaju fizičkih lica, objekat mora biti u vlasništvu podnosioca zahteva.

Detaljne informacije o Meri 7 IPARD programa mogu se pronaći u Vodiču za korisnike IPARD programa za Meru 7.

Čitaj dalje: Kako dobiti IPARD donaciju IPARD Mera 7 ruralni turizam?