Kako dobiti IPARD donaciju?

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Koji je prvi korak?

IPARD donaciju, odnosno subvenciju je moguće dobiti. Procedura jeste zahtevna ali ne i nemoguća za uspešno sprovođenje, naročito ako postoji adekvatna IPARD konsalting podrška. Na stotine gazdinstava i firmi iz Srbije je uspešno dobilo IPARD donaciju. Neki od njih zahvaljujući i našoj podršci. Kontaktirajte nas preko kontakt forme na https://ipardfond.rs/kontakt/ i pružite neke osnovne informacije o svom gazdinstvu/privrednom subjektu, kao i o planiranoj investiciji. I već ste načinili prvi korak u pravcu dobijanja IPARD donacije, odnosno subvencije.

Nakon ovog inicijalnog kontakta, ako procenimo da postoji potencijal da se obezbedi IPARD donacija, mi Vas kontaktiramo i vrši se popunjavanje jednog upitnika zarad detaljnog upoznavanja sa investicionom idejom i “situacijom na terenu”. Ovo omogućava da za Vas uradimo veoma detaljnu i besplatnu analizu ispunjenosti brojnih uslova za uspešno apliciranje u IPARD program. O rezultatima analize Vas informišemo ubrzo nakon dobijanja neophodnih podataka.

Ako analiza pokaže da ispunjavate uslove i da po aktuelnim kriterijumima IPARD fonda investicija ima potencijala da dobije IPARD donaciju, onda sklapamo ugovor o konsaltingu i krećemo sa radom na pripremi opsežne dokumentacije za apliciranje, kao i sa pružanjem konsultantskih usluga.

Ako međutim gorepomenuta analiza pokaže da ne ispunjavate uslove ili da Vam aktuelni kriterijumi IPARD fonda nisu naklonjeni, sklapanje ugovora i ne predlažemo, a kako bi Vas poštedeli nepotrebnih troškova.

Kako finansirati investiciju?

IPARD program generalno funkcioniše po principu povraćaja. Ovo u praksi znači da se investicija finansira sopstvenim sredstvima pa nakon se investicija uspešno okonča, onda se vrši povraćaj.

Međutim, počevši od javnih poziva iz 2021. godine, aplikantima kojima bude odobren IPARD projekat, odmah po odobrenju može biti izvršena i uplata do 50% tražene subvencije. Ovaj novitet u formi avansa je formalno usvojen krajem 2021. godine, nakon izmena Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Avans mnogima barem delom rešava potencijalni problem finansiranja investicije. Za dobijanje ovog avansa neophodno je međutim obezbediti bankarsku garanciju u visini od 110% zahtevanog iznosa avansne isplate.

Dalje na stranici “IPARD podrška